Contact :

086-317-9399,

089-114-7615

ค่าเล่าเรียน & ตารางเรียน
 

BellySister Class Schedule Oct 2018 ระบำหน้าท้อง_เรียน_เต้น

.

ค่าเรียน:

คอร์สละ 2000 บาท (4 ครั้ง/1 เดือน)

พิเศษ! ซื้อ 2 คอร์ส (8 ครั้ง/2 เดือน) แถมฟรี 2 ครั้ง!

.

*กรุณาโทรแจ้งก่อนเข้ามา 1-2 วัน

.
ระเบียบการเข้าเรียน

1. หากนักเรียนซื้อคอร์สเรียนแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้

2. คอร์สเรียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. หากนักเรียนมีเหตุจำเป็นต้องขาดเรียน ***กรุณาแจ้งคุณครูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน

4. หากนักเรียนแจ้งขาดเรียนตามข้อ 3 คอร์สเรียนจะขยายวันหมดอายุ
- คอร์ส 4 ครั้ง: วันหมดอายุจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน
- คอร์ส 8 ครั้ง วันหมดอายุจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เดือน

5. หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 2 วัน ***จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนในครั้งนั้นๆ และไม่สามารถนำสิทธิ์นั้นไปใช้ในครั้งอื่นได้

6. เฉพาะคอร์ส 8 ครั้ง หากคอร์สเรียนหมดอายุและต้องการใช้คลาสที่ยังเหลืออยู่ สามารถจ่ายเงิน 200 บาทต่อครั้ง เพื่อเข้าเรียนในคลาสที่หมดอายุนั้นได้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันหมดอายุที่ได้รับการขยายแล้ว